نمایش دادن همه 12 نتیجه

كمربند طبی سخت (با آتل پلی پروپيلن) پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (With Hard Bar)

731,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی سخت آتل دار ( با كش الاستيک)

Paksaman Superior Lumbosacral Corset with Hard Bar

782,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی كار پاک سمن

Paksaman Job Lumbar Support

519,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره

كمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپيلن) پاک سمن

PaksamanLumbosacral Corset (With Soft Bar)

630,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی بارداری (شکم بند بارداری) پاک سمن

Paksaman Pregnancy Support Maternity Belt

485,000 تومان
یکی از مهمترین نشانه های بارداری، افزایش دور شکم به دلیل بزرگ شدن رحم می باشد. با گذشت زمان بارداری،

کمربند طبی پد دار پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset with Soft Bar

735,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی پد دار منفذدار پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (With Pad)

731,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (Hard Bar & Wide Strap)

731,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره كمری

کمربند طبی سخت منفذدار پاک سمن

Paksaman Elastic Lumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 0110
731,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نئوپرنی ( هاي ساپورت ) پاک سمن

Paksaman Neoprene medical belt (high support)

1,008,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نرم آتل دار (با كش الاستيک) پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (Elastic Strap & Soft Bar)

703,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نرم منفذدار پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (With Soft Bar)

630,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج