حضور مقتدرانه پاک سمن در نمایشگاه بین المللی ایران هلث1403