قوز پشتی

تعريف قوز(كايفوز) در ناحيه پشتی چه می باشد؟  قوز پشتی يا پشت خميده، به دنبال قرار گرفتن در وضعيت نامناسب

ادامه مطلب »